top of page

TERMS OF USE

Terms of Use & Privacy Policy

(Voor Nederlands scoll naar beneden)

 

A Application
These sales and general conditions apply to every offer of Allan Vos and any agreement reached at a distance between Allan Vos and buyer . By just placing an order and / or purchase the customer accepts these conditions .

 

B Conclusion of contract
Allan Vos is entitled to refuse an order or to connect to the delivery. Specific conditions

 

C Offers
All offers are without obligation unless the contrary is stated explicitly in writing. Orders binding on us , and after our written acceptance . Every offer serves as a stand to be considered . Standing entirely self

 

D Supply
Allan Vos exercised the utmost care when receiving orders and sending the items ordered. The delivery time after the order is confirmed in writing by Allan Vos and all the information required of copper by Allan Vos is received . For the execution of the order The delivery times are approximate and can not be considered , unless otherwise agreed as binding. Exceeding the delivery time , for any reason whatsoever , does not breach and never gives the buyer the right to compensation for any direct or indirect loss suffered by him or a third party .

 

E Prices and shipping
All shipments made ​​from warehouse. All prices are based on prevailing at the time of conclusion of the agreement of monetary conditions and foreign currency , import duties , taxes and other charges . Changes in one or more of these factors before delivery has occurred , Allan Vos without judicial intervention, to cancel or modify that contains the occurred change equitably is discounted . Prices such to the purchase in whole or in part
Printing , typographical and price changes reserved .

 

F Dimensions, weights and technical data
All our products are hand / tailor made and compiled with the utmost care . The indicated sizes, weights and technical data are still around , unless we have confirmed explicitly in writing. The customer must therefore be taken into account. Normal clearance

 

G Complaints and Technical Data
If, within eight days after receipt of the goods by Allan Vos about any complaints are received , the goods shall be presumed to have been approved and accepted. Returns are accepted only after prior approval and provided entirely free shipped . If complaints are found to be substantiated, Allan Vos willing to redelivery without a price increase . Upon return of the item , For redelivery should have the opportunity and be given the time needed space . Reversal of the goods delivered by Allan Vos can only be done if it is still in the original state of the delivery are not edited by the buyer or modified . Slight deviations in color, optics etc. of the kind in the industry , are permissible , while deviation of the quantity ordered is permissible with a tolerance up to 10 % more or less . When quality problems that occur later should find the causes and place a thorough investigation is a full report of the complaint by a competent authority is necessary.
Allan Vos never gives guarantee on the snaps used and / or studs .

 

H Payment Terms

The buyer must agreed with him on the invoices and order confirmations to follow the payment conditions stated respectively : 40 % at order placement , 60 % within 5 days after delivery . Allan Vos always has the right to demand the full payment of the invoice or send. Entire order COD All payments must be made through the bank account of Allan Vos . Performed without any deduction If the buyer fails to pay within the agreed period , he is in default and will be in the recovery of the invoice amount an interest of 1 % per month from the moment he is in default . All costs of collection , including all collection costs borne by buyer. If the buyer is in arrears with Allan Vos is not to perform before the overdue amount will be paid out. Required further deliveries Also Allan Vos still entitled to dissolve . Term contracts without prior notice and without judicial intervention , If an invoice is not paid in full, the amount will be repayable on demand and measures will be taken to collection and Allan Vos is in this context transfer his claim to a third party purchaser .

 

I Retention
Ownership of the goods shall only pass to buyer as soon as they have obligations under the agreement with Allan Fox closed already fulfilled . Buyer is not entitled to any form whatsoever to steal the goods , encumber, pledge or otherwise transfer the power of others or in bankruptcy, suspension of payment as long as the property has not been passed on to him . Upon termination of the contract under the provisions of this condition Allan Vos will have the right , provided the goods are not paid to be taken. Return without judicial intervention in original and undamaged condition ,

 

J Force Majeure
Allan Vos event is prevented by force majeure, the corresponding contracted to perform or that thereby it more costly or onerous made ​​from Allan Vos has the right, without judicial intervention , to suspend or terminate in whole or in part, without the implementation of the agreement Allan Vos is obliged to pay any compensation or guarantee . Force majeure shall mean any circumstance , foreseen or unforeseen , as a result of which the fulfillment of the agreement can not be demanded as business interruptions in their business reasonably Allan Vos or suppliers, transportation disruptions , war , terrorism , epidemic , blockade , storm and other types of barriers .

 

K Disputes
All disputes shall be settled under Dutch law by the Court of sGravenhage .

Filed with the Chamber of Commerce sGravenhage , 2011

 

L Company
Allan Vos is registered in the Commercial Register under number : 27296376


VAT Numer : NL144914967BO1


Allan Vos

Phone : +31 ( 0 ) 616 596 148
E : info@allanvos.com
W : www.allanvos.com

 

NEDERLANDS:

 

A Toepassing

Deze verkoop- en algemene voorwaarden gelden zijn van toepassing op elk aanbod van Allan Vos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Allan Vos en afnemer. Met het alleen verstrekken van een opdracht en/of aankoop aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden.

 

B Totstandkoming van de overeenkomst

Allan Vos is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

C Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Bestellingen binden ons eerst door en na onze schriftelijke aanvaarding. Iedere aanbieding dient als een op zich zelf staand geheel te worden beschouwd.

 

D Levering

Allan Vos betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. De levertijd gaat in nadat de order door Allan Vos schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering van de bestelling benodigde gegevens van koper door Allan Vos is ontvangen. De opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen niet als bindend worden beschouwd, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, betekent geen wanprestatie en geeft de koper nimmer het recht op vergoeding van enige directe- of indirecte schade, door hem of derden.

 

E Prijzen en verzending

Alle zendingen geschieden vanaf magazijn. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, invoerrechten, belastingen en andere heffingen. Wijzigingen in één of meerdere van deze factoren voordat de levering heeft plaatsgevonden, geeft Allan Vos het recht de koop geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren dan wel de prijs zodanig aan te passen dat daarin de opgetreden wijziging op billijke wijze is verdisconteerd.

Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

F Maten, gewichten en technische gegevens

Al onze producten zijn hand/tailor made en met de uiterste zorg samengesteld. De aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn steeds ongeveer, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd. De afnemer dient dus met een normale speling rekening te houden.

 

G Reclamaties en technische gegevens

Indien binnen acht dagen en na ontvangst van de goederen door Allan Vos daarover geen klachten zijn ontvangen worden de geleverde goederen geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande goedkeuring en mits geheel franco verzonden. Indien klachten gegrond blijken te zijn, is Allan Vos na retour van het artikel, bereid tot herlevering zonder prijsverhoging. Voor een herlevering moet de mogelijkheid zijn en de benodigde tijdsruimte gegeven worden. Terugname van de door Allan Vos geleverde goederen kan alleen geschieden indien deze zich nog in de oorspronkelijke staat van de levering bevinden en niet door de koper bewerkt of gewijzigd zijn. Geringe afwijkingen van kleur, optiek e.d. van de in de branche gebruikelijke aard, zijn toelaatbaar, terwijl afwijking van de bestelde hoeveelheid toelaatbaar is met een tolerantie tot 10% meer of minder. Bij kwaliteitsklachten die later optreden dient een grondig onderzoek plaats te vinden naar de oorzaken en is een volledig rapport van de klacht door een daartoe bevoegde instantie noodzakelijk.

Allan Vos geeft nimmer garantie op de gebruikte drukknopen en/of studs.

 

H Betalingsvoorwaarden

De koper dient de met hem overeengekomen, respectievelijk op de facturen en orderbevestigingen de vermelde betalingscondities op te volgen: 40% bij orderplaatsing, 60% binnen 5 dagen na aflevering. Allan Vos heeft steeds het recht het gehele vooruitbetaling van het factuurbedrag te vorderen of de gehele bestelling onder rembours te verzenden. Alle betalingen dienen zonder enige andere aftrek verricht te worden via de bankrekening van Allan Vos. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is hij in gebreke en zal bij invordering van het factuurbedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf het moment dat hij in gebreke is. Alle kosten van invordering waaronder alle incassokosten voor rekening van koper komen. Indien koper een betalingsachterstand heeft bij Allan Vos is Allan Vos niet verplicht verdere leveringen uit te voeren alvorens het achterstallige bedrag zal zijn betaald. Tevens is Allan Vos gerechtigd nog lopende overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden. Indien een factuurbedrag niet volledig wordt betaald, zal het bedrag direct opeisbaar zijn en zullen er maatregelen getroffen worden ter incasso en kan Allan Vos in dit verband zijn vordering op koper overdragen aan een derde.

 

I Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde goederen gaat pas over naar koper zodra deze al zijn verplichtingen uit de met Allan Vos gesloten overeenkomst zijn nagekomen. Koper is niet gerechtigd om de goederen in welke vorm dan ook te ontvreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen of bij faillissement, surseance van betaling zolang het eigendom niet op hem is overgegaan. Bij ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in deze voorwaarde zal Allan Vos het recht hebben de niet betaalde goederen mits nog in originele en onbeschadigde staat, zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

 

J Overmacht

Ingeval Allan Vos door overmacht verhinderd wordt de aangegane overeenkomt uit te voeren dan wel dat deze daardoor kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt, heeft Allan Vos het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Allan Vos tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, voorzien of onvoorzien, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze van Allan Vos niet meer kan worden verlangd zoals bedrijfsstoornissen in eigen bedrijf of dat van leveranciers, transportstoringen, oorlog, terrorisme, epidemie, blokkade, storm en andersoortige belemmeringen.

 

K Geschillen

Alle geschillen worden beslecht naar Nederlands recht door de Rechtbank te sGravenhage.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te sGravenhage, 2011

 

L Bedrijfsinformatie

Allan Vos is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 27296376

BTW-nummer: NL144914967BO1

 

Allan Vos

Telefoonnummer: +31(0)616596148

E: info@allanvos.com

W: www.allanvos.com

Allan Vos
bottom of page